Czasy teraźniejsze
Części mowy
Czasy przeszłe
Czasowniki
Czasy przyszłe

Formy czasownika ‘to be’ – am/is/are