Czasy teraźniejsze
Części mowy
Czasy przeszłe
Czasowniki
Czasy przyszłe

Present Simple – Twierdzenia